Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Anik Advocaten.

 1. Anik Advocaten B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die tot doel heeft het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen advocatuur.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Anik Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Anik Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.

 

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Anik Advocaten B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Anik Advocaten B.V. onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Anik Advocaten B.V. aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Anik Advocaten B.V. gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Anik Advocaten B.V. onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt.

 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens Anik Advocaten en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

 

 1. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Anik Advocaten gegeven opdrachten de bevoegdheid van Anik Advocaten B.V. in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Anik Advocaten B.V. voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

 

 1. De onder 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. In geval van verzuim is de opdrachtgever over (het niet betaalde deel van) het factuurbedrag inclusief btw een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.

 

 1. Opdrachtgever is niet bevoegd het aan Anik Advocaten verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen. Indien Anik Advocaten tegen opdrachtgever die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de invordering verband houden ten laste van opdrachtgever. De betaling door of ten behoeve van opdrachtnemer strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens opdrachtgever anders vermeld.

 

 1. Verstrekte opdrachten worden door Anik Advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

 

 1. Niet alleen Anik Advocaten, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan Anik Advocaten B.V., zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 

 1. Anik Advocaten neemt deel aan de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming van de overeenkomst betreffende onze dienstverlening en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

 

 1. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer Anik Advocaten er niet in slaagt eventuele klachten over de uitvoering van haar dienstverlening tot een oplossing te brengen, kan de opdrachtgever haar klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 

 1. Anik Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring, die is te vinden op https://www.anikadvocaten.nl/over-ons/privacyverklaring/.

 

 1. Indien en voor zover ondanks – en onverminderd – het bepaalde in deze algemene voorwaarden en het Reglement Geschillencommissie Advocatuur de gewone rechter is om kennis te nemen van een geschil tussen opdrachtgever en Anik Advocaten, is uitsluitend de Nederlandse rechter daartoe bevoegd. Op alle met Anik Advocaten gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.