Aansprakelijkheidsrecht

Juridische hulp bij aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is relevant wanneer u door toedoen van een ander schade hebt opgelopen. Op grond van de onrechtmatige daad is uw wederpartij dan gehouden om deze schade te vergoeden. Het is echter niet altijd eenvoudig om aan te tonen dat uw wederpartij onrechtmatig heeft gehandeld. Wanneer iemand een bal door de ruit van uw auto schiet, dan is het bewijs relatief snel geleverd. Complexer wordt het wanneer er bijvoorbeeld iets fout gaat tijdens een operatie terwijl u onder narcose was. Er zijn echter meer vormen van aansprakelijkheid. Zo kunt u aansprakelijk zijn voor het gedrag van uw dier of uw opstal.

Verder bestaat de zogenoemde werkgeversaansprakelijkheid. Dit houdt in dat de werkgever aansprakelijk is voor schade die is ontstaan tijdens werktijd. Al deze vormen van aansprakelijkheid vormen gezamenlijk het aansprakelijkheidsrecht.

 

Schade claimen

Nederland kent geen claimcultuur. Er kunnen in Nederland geen miljoenen euro’s geëist worden voor relatief simpele zaken. Het uitgangspunt in Nederland is dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij er een zwaarwegende reden bestaat om van dat uitgangspunt af te wijken. Deze zwaarwegende reden bestaat bijvoorbeeld als een derde aansprakelijk is. In dat geval geldt er een ander uitgangspunt. Er wordt dan gesproken van een volledige vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade. Dit betekent dat de door u geleden schade voor vergoeding in aanmerking komt (inclusief in sommige gevallen een immateriële schadevergoeding), maar er niet aanvullende bedragen hoeven te worden betaald.

 

Aansprakelijkheidsrecht advocaat voor bedrijven en particulieren

Binnen het aansprakelijkheidsrecht geldt: voorkomen is belangrijker dan genezen. Wij helpen bedrijven graag om te kijken of, en zo ja in hoeverre, zij kunnen voorkomen aansprakelijk gesteld te worden. Maar indien het komt tot een aansprakelijkheidsprocedure, kunnen wij u uiteraard ook bijstaan.

Voorts bestaat het aansprakelijkheidsrecht uit twee fasen. Allereerst bestaat de vestigingsfase. Hierin wordt bekeken of een partij aansprakelijk is voor een bepaalde gedraging. Hier speelt bijvoorbeeld de onrechtmatigheid een rol. Vervolgens is de tweede fase waarin de schade wordt besproken. Bijvoorbeeld mogelijke eigen schuld aan de schade is dan belangrijk.

De advocaten van Anik Advocaten kunnen aan beide kanten van de medaille opereren. Enerzijds kunnen wij u bijstaan wanneer u als gevolg van andermans gedraging schade heeft geleden, maar wij kunnen u ook van rechtsbijstand voorzien wanneer u in een procedure wordt betrokken omdat er wordt gesteld dat u aansprakelijk bent. In beide gevallen gaan wij tot het uiterste om u te helpen.

De aansprakelijksheidsrecht advocaten van Anik Advocaten helpen u hier graag bij.

Eventueel kan er binnen dit rechtsgebied op basis van een toevoeging worden geprocedeerd.

 

Onrechtmatige daad

Er wordt van een onrechtmatige daad gesproken, wanneer er is voldaan aan vijf voorwaarden:

  1. Onrechtmatige gedraging
  2. Toerekenbaarheid van de onrechtmatige gedraging
  3. Schade
  4. Causaal verband tussen de schade en de onrechtmatige gedraging
  5. Relativiteit

Wanneer de onrechtmatigheid van de gedraging is vastgesteld, dient er gesproken te worden. Hoeveel schade heeft u of uw wederpartij geleden? Is alle geleden schade een direct gevolg van de onrechtmatige gedraging? Heeft de schadelijdende partij zelf ‘schuld’ aan het ontstaan van de gedraging of het verergeren van de schade? Wij kunnen deze vragen voor u beantwoorden. Neemt u gerust contact met ons op.

 

Aansprakelijkheid voor dieren

Dieren zijn soms wat onhandig. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een dure vaas omver lopen. Voor dergelijke gevallen heeft de wetgever een wetsartikel gecreëerd. Dit artikel ziet op de aansprakelijkheid voor het gedrag van dieren en is te lezen in artikel 6:179 BW.

Het moet bij deze vorm van aansprakelijkheid gaan om een gedraging van het dier. Deze gedraging moet schade veroorzaakt hebben.

Wij helpen u graag verder wanneer u een probleem heeft omtrent de aansprakelijkheid voor dieren.

 

Aansprakelijkheid voor opstallen

Een opstal vertoont soms een gebrek. Het gevolg hiervan is dat er schade kan ontstaat door dit gebrek. In dat geval is de bezitter van de opstal op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk voor de ontstane schade. Een bekend voorbeeld is de dakpan die van het huis afvalt op andermans auto. De dakpan hoort op het dak van het huis te blijven liggen. Dit betekent dat er sprake is van een gebrek van de opstal. Wanneer er van een gebrek gesproken kan worden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De wet spreekt daarom over de eisen die men in de gegeven omstandigheden mocht stellen.

Dit betekent dat niet per definitie duidelijk is of een opstal gebrekkig is of niet. Om die reden is het verstandig om een advocaat in te schakelen wanneer u met een dergelijke kwestie te maken krijgt. De advocaten van Anik Advocaten helpen u hier graag bij.

 

Aansprakelijkheid voor werknemers

Op grond van artikel 6:170 BW is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer toebrengt aan een derde partij, wanneer deze schade is veroorzaakt gedurende de arbeidsuren. Het gaat hierbij dus om schade aan derden, niet schade aan de werknemer zelf.

Voor deze vorm van aansprakelijkheid is vereist dat er een sterke connectie is tussen de opgedragen taak aan de werknemer en de veroorzaakte schade. Dit wordt ook wel het functioneel verband genoemd.

Anik Advocaten staat u graag terzijde indien u te maken krijgt met aansprakelijkheid voor werknemers.

Aansprakelijkheidsrecht

 

Aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken

Een zaak is iets ander dan een opstal. Bij gebrekkige zak gaat het over roerende zaken. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een auto waarvan de rem niet werkt, waardoor er een ongeluk veroorzaakt wordt. In dergelijke gevallen kan er gesproken worden over aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken.

Ons kantoor heeft ervaring met dit soort zaken. Wij helpen u dan ook graag verder.

 

Aansprakelijkheidsrecht voor kinderen

Jonge kinderen zijn soms onvoorspelbaar. Om die reden heeft de wetgever bepaald dat een onrechtmatige daad kinderen onder de 14 niet kan worden toegerekend. De wetgever vond het echter niet redelijk als niemand de schade zou vergoeden. Om die reden is er een wetsartikel tot stand gekomen (artikel 6:164 BW) waarin is bepaald dat ouders aansprakelijk kunnen zijn voor de gedragingen van hun kinderen.

Heeft u advies nodig voor een dergelijke kwestie? Neemt u gerust contact met ons op.

 

Wat is het aansprakelijkheidsrecht?

Het aansprakelijkheidsrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met de regels die van toepassing zijn op het bepalen van de aansprakelijkheid van personen of entiteiten voor schade die is toegebracht aan anderen. Het kan worden toegepast op verschillende situaties, zoals verkeersongevallen, medische fouten, productaansprakelijkheid en contractbreuk.

In het aansprakelijkheidsrecht wordt gekeken naar wie er verantwoordelijk is voor de schade die is geleden en wie daarvoor moet betalen. Hierbij worden verschillende factoren meegenomen, zoals de aard van de schade, de ernst ervan en de omstandigheden waaronder deze is veroorzaakt. Hierbij valt te denken aan

Het aansprakelijkheidsrecht is van belang voor zowel individuen als bedrijven, omdat het helpt om de verantwoordelijkheden en risico’s te bepalen en hiermee kunnen ze zich beter beschermen tegen schadeclaims. Daarnaast is het aansprakelijkheidsrecht ook belangrijk voor het handhaven van de veiligheid en integriteit van de samenleving als geheel.

 

Welke vormen van aansprakelijkheid zijn er?

Er zijn verschillende vormen van aansprakelijkheid in het rechtssysteem. Hieronder worden enkele van de belangrijkste vormen van aansprakelijkheid beschreven.

 

Contractuele aansprakelijkheid

Deze vorm van aansprakelijkheid ontstaat wanneer een partij niet voldoet aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in een contract of handelt in strijd met dit contract. Als gevolg hiervan kan de andere partij schade lijden, waarvoor de andere partij aansprakelijk kan worden gesteld.

Onrechtmatige daad aansprakelijkheid

Dit houdt in dat een persoon of bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door een onrechtmatige daad, zoals een verkeersongeval, medische fout, of het toebrengen van schade aan eigendommen.

 

Productaansprakelijkheid

Als een product dat op de markt is gebracht schade veroorzaakt aan een consument, kan de fabrikant of verkoper aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van bedrijven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van wet- en regelgeving, het maken van verkeerde beslissingen of het nemen van onverantwoorde risico’s.

 

Aansprakelijkheid voor dieren

Dieren kunnen bijvoorbeeld iemand bijten. In dergelijke gevallen kunt u, als eigenaar van het dier, aansprakelijk zijn voor de geleden schade.

 

Medische aansprakelijkheid

Artsen kunnen fouten maken. Hierdoor ontstaan er vaak grote problemen. Het ziekenhuis dient deze problemen dan (financieel) op te lossen. Het ziekenhuis is aansprakelijk voor uw schade.

Het soort aansprakelijkheid dat van toepassing is, hangt af van de specifieke omstandigheden van de zaak. In sommige gevallen kan er sprake zijn van meerdere vormen van aansprakelijkheid.

Contact opnemen

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak inplannen? Via onderstaand formulier kunt u in contact met ons komen.