Personen– en familierecht advocaat

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied. Te denken valt hierbij aan echtscheidingen, omgang met eventuele kinderen, geboorte, afstamming, maar ook jeugdzaken (uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen). Het personen- en familierecht is geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Ook internationale regelgeving speelt een rol bij het personen- en familierecht. Te denken valt hierbij aan het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (met name artikel 8, het recht op famliy life (gezinsleven).

Bij zaken op het gebied van het personen- en familierecht is het verplicht om een advocaat in de arm te nemen. Vanwege de bijkomende emotie in familiezaken, is het ook verstandig een advocaat in te schakelen. Een advocaat met veel vakkennis is dan noodzakelijk. U moet namelijk weten waar u aan toe bent. Anik Advocaten staat u graag bij in dergelijke zaken. Zo kunnen wij voor u berekenen of u recht heeft op alimentatie en zo ja, hoeveel partner- en kinderalimentatie u dient te krijgen. Ook kunnen wij voor u procederen over mogelijke omgangsregelingen tussen uw (ex-)partner en uw kind(eren). Hoewel het voor het kind vaak het is beste is, is het namelijk niet altijd mogelijk om een ouder (onbegeleide) omgang met het kind te bieden. Ook kunnen wij u helpen met het maken van een boedelverdeling. Bij (zeer) complexe scheidingen kunnen wij ook bijstand verlenen. Te denken valt hierbij aan zaken waarin eigen ondernemingen of een aandelen portefeuille een rol spelen. Onze advocaten zijn goed in staat om dergelijke bezittingen te waarderen, waardoor beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

Anik Advocaten is gespecialiseerd in het gehele personen- en familierecht. Zo is het mogelijk om, wanneer u besluit om te scheiden, zich gezamenlijk tot Anik Advocaten te wenden. Ook kunt u zich zelfstandig tot ons wenden. Samen met u zullen wij kijken op welke wijze uw belangen het beste behartigd kunnen worden. Wanneer u niet getrouwd bent maar wel ene geregistreerd partnerschap heeft met uw (ex-)partner, kunnen wij u ook bijstaan. Tot slot kunnen de advocaten van Anik Advocaten u bijstaan wanneer u uw naam wilt laten wijzigen.

Elke zaak die onder dit rechtsgebied valt, kunnen wij behandelen. Neem daarom gerust contact met ons op! Familierecht advocaat Mr. B. Anik is lid van de specialisatievereniging vFas. Dit is de specialisatievereniging voor familierechtadvocaten. Ook volgt zij nog altijd cursussen voor het familierecht.

Eventueel kan er binnen dit rechtsgebied op basis van een toevoeging worden geprocedeerd.

 

Echtscheidingen

Echtscheidingen zijn heftig en emotioneel. Wanneer u wilt scheiden, dient er een verzoekschrift naar de Rechtbank gezonden te worden. Daar komt een hoop bij kijken. Het huwelijk wordt ontbonden, er moet (als er kinderen zijn) een ouderschapsplan komen, zowel de kinder- als de partneralimentatie dient vastgesteld te worden en het gebruik van de echtelijke woning moet iets over worden afgesproken.

Wij begrijpen de emotie die met een scheiding gepaard gaat. Met respect voor deze emoties willen wij u ondersteunen. De personen- en familierecht advocaten van Anik Advocaten gaan hier op een gepaste en correcte wijze mee om, maar staan u zeker terzijde.

 

Gezag en omgang

Gezag en omgang betreft de kinderen die uit een relatie zijn ontstaan. Wie mag de beslissingen nemen over de kinderen? Wie bepaalt naar welke school ze gaan? Dit zijn beslissingen die worden genomen door de ouder die het gezag heeft over de kinderen. Vaak zijn dit beide ouders, maar er kunnen omstandigheden zijn dat dit niet gewenst is.

Verder is het over het algemeen in het belang van het kind om contact te hebben met beide ouders. In dat geval is een omgangsregeling het aangewezen middel. Er wordt dan – indien noodzakelijk onder toezicht – gezocht naar momenten dat beide ouders omgang kunnen hebben met het kind. Uiteraard geldt ook hierbij: het is niet altijd mogelijk.

Wij staan u graag bij in zaken betreffende gezag en omgang.

 

Jeugdzaken

Wanneer er in een dergelijke zaak uitspraak gedaan moet worden, betreft het vaak een uithuisplaatsing (UHP) of ondertoezichtstelling (OTS). Een kind kan dan tijdelijk elders geplaatst worden of een instantie gaat u helpen met het opvoeden van uw kind. Deze persoon wordt een gezinsvoogd genoemd.

Bent u het niet eens met de opgelegde maatregel? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Alimentatie

Er bestaan verschillende soorten alimentatie. Allereerst kennen we in Nederland de kinderalimentatie. Tot uw kind 21 is, moet u hem of haar onderhouden. Dit is een gevolg van de wettelijke zorgplicht.

Wanneer u en uw (ex-)partner uit elkaar gaan, kan het zo zijn dat uw kind meer bij de ene ouder dan de andere ouder verblijft. De partner waar het kind het minste verblijft, dient dan kinderalimentatie te betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de vraag wat het kind nodig heeft en hoeveel zorgtaken u op zich heeft genomen.

In de tweede plaats kent Nederland de partneralimentatie. Dit is een alimentatie die u betaalt voor de levensonderhoud van uw ex-partner. Wanneer uw ex-partner onvoldoende middelen heeft om in haar behoefte te voorzien, dient u daarin bij te dragen. Dit wordt de partneralimentatie genoemd.

 

Convenant en ouderschapsplan

In sommige gevallen is er sprake van goed overleg tussen u en uw (ex-)partner. In dat geval kan er gekeken worden om een convenant en ouderschapsplan op te stellen. Gezamenlijk gaan we dan om de tafel zitten teneinde de zaken zo goed mogelijk te regelen.

In het convenant worden de afspraken zoals de zijn gemaakt vastgelegd. Te denken valt hierbij aan de afspraken omtrent alimentatie. Het ouderschapsplan ziet op de omgang met de kinderen.

De advocaten van Anik Advocaten hebben hier veel ervaring mee. Neemt u bij vragen gerust contact op.

 

Mediation

In sommige gevallen is het handiger als de partijen eerst met elkaar in gesprek gaan. Dit kan onder begeleiding van een bemiddelaar, ook wel een mediator genoemd. Deze mediator zal het gesprek begeleiden en proberen te zorgen dat u alles heeft kunnen zeggen wat u wilde zeggen. Met een personen- en familierecht advocaat van Anik Advocaten, weet u zeker dat u deskundig wordt bijgestaan.

Contact opnemen

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak inplannen? Via onderstaand formulier kunt u in contact met ons komen.