Strafrecht

Het strafrecht is het geheel aan rechtsregels waarin is vastgelegd welke gedragingen strafbaar zijn, op welke wijze deze gedraging bestraft moeten worden en via welke procedure dit gaat. Het strafrecht valt uiteen in het materieel strafrecht en het formeel strafrecht. Het materieel strafrecht ziet op de inhoudelijke gedragingen, terwijl het formeel strafrecht de procedureregels bevat. Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, is het per definitie verstandig om een strafrecht advocaat in te schakelen. In het eerste traject (verhoor bij de politie) kunt dan geadviseerd worden over de vraag of het verstandig is om een verklaring af te leggen. Wanneer het Openbaar Ministerie vervolgens besluit om u te vervolgen, is een advocaat eveneens verstandig.

Bij Anik Advocaten behandelen wij strafzaken. Zo kunt u bij ons terecht voor alle soorten commune strafzaken. Het commuun strafrecht is een overkoepelende term voor alle misdrijven zoals omschreven in het Wetboek van Strafrecht. Wij behandelen ook strafzaken op het gebied van de Wet Wapens en Munitie (bijvoorbeeld het bezitten van een vuurwapen zonder verlof daartoe), de Algemene Wet Rijksbelasting (bijvoorbeeld het niet doen van belastingaangifte), de Wegenverkeerswet 1994 (bijvoorbeeld het rijden zonder rijbewijs) en de Opiumwet (bijvoorbeeld het handelen in drugs). Naast degelijke zaken kunt u ook bij ons terecht voor zaken betreffende het penitentiair recht en TBS-zaken. Ten aanzien van TBS-zaken kunt u bij ons kantoor terecht in de opleggingsfase als de uitvoeringsfase (de zogenoemde verlengingszittingen). Verder kunnen wij u bijstand verlenen indien uw VOG-aanvraag (verklaring omtrent gedrag) wordt afgewezen en u hiertegen in bezwaar wil.

Voorts behandelt ons kantoor ook zaken op het gebied van het internationaal strafrecht in de breedste zin van het woord. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt in het kader van WOTS- en WETS-zaken, andere rechtshulpverzoeken en overlevering- en uitleveringszaken. Ook mensen die verdacht worden van oorlogsmisdrijven kunnen bij Anik Advocaten terecht.

Ook ondernemingen kunnen in aanraking komen met het strafrecht. Te denken valt daarbij aan milieudelicten, economische delicten, fiscale delicten en sommige commune delicten. Wij staan ook ondernemingen bij. Wanneer er een individu binnen uw organisatie als feitelijk leidinggevende wordt aangemerkt en in die hoedanigheid wordt vervolgd, dan kunnen wij die persoon ook bijstand verlenen. Hetzelfde geldt voor mensen die verdacht worden van het opdracht geven tot een strafbaar feit.

Anik Advocaten is er in alle fasen van een strafproces voor u. Wij staan u dan ook graag bij.

Eventueel kan er binnen dit rechtsgebied op basis van een toevoeging worden geprocedeerd.

 

Commuun strafrecht

Het commuun strafrecht is een verzamelnaam voor alle delicten uit het Wetboek van Strafrecht. Te denken valt hierbij aan levensdelicten (moord, doodslag), geweldsdelicten (zware mishandeling, openlijke geweldpleging) en vermogensdelicten (diefstal, oplichting).

Binnen het commune strafrecht staan wij u vanaf het begin tot het einde bij. Vanaf het eerste verhoor zijn wij aanwezig en wij pleiten tot aan het Gerechtshof voor u. Bij Anik Advocaten bent u in goede handen.

 

Internationaal strafrecht

Het internationaal strafrecht bevat meerdere elementen. Wanneer een ander land uit de Europese Unie het verzoek doet u naar dat land over te brengen teneinde u te vervolgen, wordt er gesproken van overlevering, betreft het een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie, dan wordt er gesproken over uitlevering. Wanneer de straf al is uitgesproken en een ander land wilt dat u daar de opgelegde gevangenisstraf uitzit, dan geldt de WOTS en de WETS. Voor al deze zaken staan wij u graag terzijde.

Anik Advocaten kan u ook bijstand verlenen bij een verdenking op grond van de Wet Internationale Misdrijven

 

Ondernemingsstrafrecht

Ook ondernemingen kunnen met het strafrecht in aanraking komen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan valsheid in geschrifte. Wij kunnen bijstand verlenen aan de onderneming.

Binnen het ondernemingsstrafrecht bestaat ook het fenomeen van feitelijk leidinggeven. Dit betekent dat een medewerker (of een extern iemand) leiding gaf aan de strafbare gedraging. Deze persoon kunnen wij ook bijstaan.

 

Wet Wapens en Munitie

De strafbaarstelling voor sommige handelingen ten aanzien van wapens en munitie is geregeld in de Wet Wapens en Munitie. Sommige wapens zijn altijd verboden, sommige wapens slechts zonder verlof. Ook is er per wapencategorie een verschil in de verboden handelingen.

De advocaten van Anik Advocaten hebben ervaring met de Wet Wapens en Munitie en kunnen u daarom als geen ander helpen indien u van een overtreding van deze wet wordt verdacht.

 

Opiumwet

De Opiumwet reguleert in Nederland de harddrugs en softdrugs. Deze wet maakt een onderscheid tussen harddrugs (lijst I) en softdrugs (lijst II). Deze wet is van oorsprong een wet ten behoeve van de volksgezondheid, maar heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een strafwet.

De Opiumwet stelt inmiddels bepaalde handelingen strafbaar. Zo is het verhandelen van lijst II-drugs niet toegestaan.

Bent u gedagvaard wegens overtreding van de Opiumwet? Wij staan u graag bij.

 

Wet Economische Delicten

De Wet op de Economische Delicten bevat strafbepalingen voor economische delicten en milieudelicten. Juist bij een verdenking op grond van deze wet is het van belang om zo snel mogelijk contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat. De bevoegdheden van de verschillende opsporingsautoriteiten zijn ruim in het kader van deze wet. Let op: het niet voldoen aan een vordering op grond van de WED, is een zelfstandig delict.

De advocaten van Anik Advocaten bezitten een dergelijke specialisatie. Zij weten waar ze het over hebben wanneer ze u adviseren.

 

Wegenverkeerswet 1994

De Wegenverkeerswet heeft een hybride karakter. Dit betekent dat de wet van invloed is op meerdere rechtsgebieden. De wet regelt bijvoorbeeld de afgifte van rijbewijzen. Dit is een bestuursrechtelijke bevoegdheid op grond van de Wegenverkeerswet. Ook bevat de wet civiele aspecten middels artikel 185. Tot slot is de wet strafrechtelijk van aard. Er zijn strafbepalingen (joyriding, roekeloos rijdgedrag).

Contact opnemen

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak inplannen? Via onderstaand formulier kunt u in contact met ons komen.